Odisha Office :

JB House, Plot No-111/1890, Ananta Vihar, Phase-1, Gopal Krishna Nagar, Pokhariput, Bhubaneswar, District - Khordha, Odisha - 751020

Contact No:                 +91 674 2352292


Email:                           Odisha@vrmaritime.net